Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kryteria ocen z zachowania

 

ŚRÓDROCZNA I ROCZNA OCENA Z ZACHOWANIA UWZGLĘDNIA W SZCZEGÓLNOŚCI:

ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANA USTALA SIĘ WEDŁUG SKALI:

Każdy uczeń otrzymuje jako zachowanie wyjściowe
DOBRE - 50 pkt (na początek każdego semestru).
W ciągu całego roku uczniowie zbierają punkty
dodatnie i ujemne, według przyjętej skali.

PUNKTY DODATNIE:

1. KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE:

a) Konkurst przedmiotowe

b) Konkursy Artystyczne i zawody sportowe

2. PRACA NA RZECZ SZKOŁY:

a) Właczenie się do organizacji imprez klasowych

b) Udział w imprezach szkolnych
(Przez udział w imprezach rozumiemy udział w Festynie Rodzinnym, występach w GOK-u, wystepach w Domu Opieki Społecznej)

c) Udział i przygotowanie imprez pozaszkolnych

d) Opracowanie gazetki szkolnej i klasowej

e) Opracowanie artykułów do gazetki szkolnej
("KURIER JEDYNKI", "UCZNIAKI")

3. PRACA NA RZECZ INNYCH:

(Przez pracę na rzecz innych rozumiemy: pomoc kolezeńską, pracę na rzecz szkoły (noszenie ławek, sprzętu muzycznego, przygotowanie rekwizytów na imprezy, pełnienie funkcji pomocniczej w imprezie, itp.)

4. FREKWENCJE:

(Uczeń, który ma wszystkie godz. usprawiedliwione ma 100% frekwencję)

5. WYSOKA KULTURA OSOBISTA:

 

PUNKTY UJEMNE:

1. SPÓŹNIENIA ODNOTOWANE W DZIENNIKU, WYNIKAJACE Z WINY UCZNIA:

2. NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONE:

3. WULGARNE SŁOWNICTWO:

4. ŁAMANIE REGULAMINU SZKOLNEGO:

5. ZDARZENIA TAKIE JAK:

 

ROCZNĄ I ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANIA USTALA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ SKALI:


 

Wersja XML