Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyprawka

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 lipca 2016r., w roku szkolnym 2016/2017 o pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, mogą ubiegać się następujący uczniowie:

 1. słabowidzący
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 8. z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w podpunktach a-g

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w tym roku szkolnym do klasy VI.

 

Zarządzenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków upływa 9 września 2016r.

Wersja XML